Színházi nevelés

A korszerű, egészségesen fejlődő társadalom egyik alapfontosságú feltétele az élethosszig tartó tanulás, önépítés, mely ösztönzi tagjainak az önkifejezését és a kreativitását. Véleményünk szerint a színház „emberépítő” feladata, hogy a művészet nagy felismeréseket adó pillanataival olyan lehetőségeket kínáljon a társadalom tagjainak, melyben tudásukat, kreativitásukat, interperszonális, kooperációs és kommunikációs készségüket kiteljesíthetik.

Ezért a színháznevelési programjaink célja, hogy résztvevői számára hozzáférhetővé tegye a művészeteket, segítse mind az egyén, mind a közösség kreatív önfejlesztését. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a különböző generációkat képviselő résztvevők közös, mindnyájuk számára örömet okozó élmény és teremtő munka során ismerjék meg, értsék meg egymás gondolkodásmódját, értékeit, elsajátíthassák az egymásra figyelés, a megértés „tudományát”.

| BEAVATÓ PROGRAMOK

Nyitott színházi modellünk szemléletét tükröző programjaink a színházi nevelés területén:

1/a. Felkészítő / feldolgozó beszélgetések

1/b. Felkészítő / feldolgozó foglakozásk

1/c. Carlos-ügy

1/d. Kravcsenko – ügy

BEAVATÓ PROGRAMOK - a színházi formanyelv megértését, a darab értelmezését, a színház működésének megismerését segítő programsorozat

A beavató programjaink célja az, hogy kíváncsivá, fogékonnyá tegyük a fiatalokat a színház sajátos nyelvére és gondolkodás módjára, színházértő közönséget neveljünk a saját közegükben - iskolai helyszíneken -, vagy a Maladype Bázis lakásszínházi közegében megszervezett beavató, illetve feldolgozó foglalkozásokon. Ezeken az általában két órát kitevő alkalmakon a résztvevők interaktív szituációba kerülve megtapasztalhatják, hogyan zajlik egy próba, mit kezd szerepével a színész, hányféle értelmezése és színészi megoldása lehet egy szövegnek, megismerhetik a színházi jelrendszer és a színházi gesztusok hatásának működését.

1/a. Felkészítő / feldolgozó beszélgetések - színházi előadáshoz kapcsolódó alkotók által moderált beszélgetések

1/b. Felkészítő / feldolgozó foglakozások: színházi előadáshoz kapcsolódó alkotók által vezetett, dramatikus elemeket tartalmazó foglalkozások

1/c. Carlos-ügy:
A Carlos-ügy egy olyan többfázisú projekt, mely végső formáját nyilvános per/tárgyalás keretében nyerte el. Az egyedi színházi vállalkozás alapja Schiller Don Carlos című műve, melynek főszereplője esélyt kap ügyének rekonstruálására, újratárgyalására. A megvalósuló projekt folyamatában több fázison ment át. Ennek egyik része a nevelési program: „kihelyezett klasszikus órák”, „nyílt/beavató” próbák, és tantermi előadás formájában.

A Carlos-ügy mindannyiunk számára lehetőség, hogy megfogalmazzuk gondolatainkat, ki tudjuk fejezni önmagunkat, érvekkel és ellenérvekkel – felnőtt társadalom polgáraihoz méltóan – pallérozhassuk vitakultúránkat, kommuniká- ciónkat fejleszthessük.

A Carlos-ügy tantermi/beavató programja ezt az utat, ezt az önbecsülési, önkifejezési és fogalmazási folyamatot tudja elindítani azzal a fejlődő generációval együtt (15-18 év), akinek saját értékeivel és lehetőségeivel most kell tisztába kerülnie, hogy később valódi, igaz és saját döntéseket tudjon hozni, mely egy nyitott, valódi párbeszédeket generáló társadalom egészére hatással lehetnek.

Foglalkozásaink jól körvonalazható fókuszában a színházi élményt éltető gondolkodás, és a gondolatokat minél pontosabban kifejezni képes kommunikáció - gyors, őszinte, hiteles reakciók - állnak. A közös játékban mind a felkínált interaktív forma, mind a felvetett probléma a diákok konvencionális és provokatív ötleteire épít. Lehetőséget nyújt a résztvevők autonóm gondolatainak megismerésére, véleménycseréjére, közös gondolkodásra, együttműködésre. A program játékvezetője (Balázs Zoltán) konzekvens kérdésfeltevéseivel, az ok okozati következtetések folyamatos elemzésére és pontos fogalmazásra, érvelésre tereli a játszókat. Mindez segíti az egyéni ráismerések pillanatainak felismerését. A fiatalok személyiségéből és világából kiinduló közös játék kiindulópontja, az egyenrangú partnerként részt vevő színészeink nyitott, önfeledt játéka. Mindez arra inspirálja a résztvevő diákokat, hogy feloldódjanak, kilépjenek a „megfigyelő” szerepéből a helyzetek végiggondolásával, elemzésével, sűrítésével, átalakításával igazi játszó - és alkotótársakká váljanak.

Programunk leghangsúlyosabban a társadalmi kommunikáció és együttműködés hiányosságaira koncentrál. Sajátos eszközrendszerével eredményeket szeretne elérni a magatartásformák és szemléletmódok alakításában meg- határozó szerepet játszó szellemiség fejlesztésében; különös tekintettel a nyitott kommunikáció, dialóguskultúra, együttműködési készség területén (a fogalmazási képességek, kérdésfeltevés, vita, reflexió, empátia és tolerancia, a probléma felismerésének és a probléma megoldásának képességei, a vállalkozó szellem, kockázatvállalás, az igényesség és a folytonosan megújuló ismeretek befogadása).

Beavató programjainkat egyetemi hallgatóknak, a gimnáziumoknak, szakközépiskoláknak, művészeti iskoláknak, szakképző-, speciális iskoláknak ajánljuk.
Szeretnénk széles spektrumon megszólítani az intézményeket; az elit iskolák tehetséges, jó képességű diákjaitól, a többnyire szociokulturálisan, és/vagy a személyi hátrányokkal küzdő diákokat tanító intézményekig.

1/d. Kravcsenko-ügy:

A Maladype Színház Kravcsenko-ügy című projektje egy több fázisból álló programsorozat. Alapja Viktor Kravcsenko: Én a szabadságot választottam című könyve, amely Magyarországon először a Maladype Színház kiadásában a XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon Konok Péter történész fordításában, Orosz István Kossuth-díjas grafikus- művész borítótervével jelent meg, jelent meg.
A műből színházi előadás készült, amely 2015 őszén Balázs Zoltán, színész, rendező, a Maladype Színház művészeti vezetőjének előadásában „egyszemélyes kiáltványként” került bemutatásra.
Az előadásra épül a Maladype átfogó színházi nevelési programja, amely 14-18 éves hátrányos helyzetű és kiemelkedően tehetséges diákok, valamint pedagógusaik aktív partnerségi viszonyra épülő bevonásával foglalkozik a demokratikus értékek, az állampolgári jogok, a személyes és kollektív szabadság, az aktív állampolgári részvétel, a felelős választásra és döntésre való képesség, valamint a különböző társadalmi folyamatok közös vizsgálatával. A színházi nevelési program mini tárgyalások formájában valósul meg, ahol a diákok bíróként, ügyészként, ügyvédként, alperesként, felperesként és esküdtekként fogalmazhatják meg gondolataikat a fenti kérdésekről. A tárgyalások alapja és kiindulópontja Viktor Kravcsenko pere.

|| MALADYPE MŰHELY

A 2009-ben született Übü király nyílt próbaidőszakának (műhelymunkájának) tapasztalatai és az egyetemek részéről megfogalmazott igények generálták azt a gondolatot, hogy új formát, új tartalmakat keresve létrehozzuk a Maladype Műhely programsorozatunkat. A műhely résztvevői - a társulat tagjai, egyetemisták, főiskolások és tanárok - egy adott művészeti - és tudományág „szakemberei” – a kooperatív műhelymunka során adják össze speciális tudásukat, annak érdekében, hogy a tervszerű és rendszeres innovatív, közös kutató- és alkotómunka közben új összefüggéseket kereshessenek. A résztvevők a közös élményeken keresztül felbukkanó jelentéstartalmak és témák feldolgozása során integrálhatják sajátos tudásukat egy-egy készülő produkció, szövetébe, vagy egy választott téma szokatlan aspektusából kiindulva szerezhetnek új ismereteket, így gazdagíthatják meglevő tudásukat.

A Maladype Műhelyt azoknak az (nyelvi, irodalmi, esztétika, színháztudományi szakos egyetemi csoportoknak, vagy tanári munkaközösségeknek ajánljuk, akik a színházi próbafolyamatban szerzett tapasztalataikon keresztül mélyíteni kívánják tudásukat az adott műveltségi területen, vagy frissíteni kívánják módszertani tudásukat.

||| ÁLLOMÁSOK

 Beavató programok, felkészítő/feldolgozó beszélgetések és foglalkozások állomásai:

2009.

2009.06.07. Lőwey Klára Gimnázium – Pécs
Leonce és Léna beavató program – felkészítő foglalkozás iskolai helyszínen

2009.09.28. Raul Wallenberg Alapítványi Iskola és Gimnázium - Budapest
Leonce és Léna beavató program – felkészítő foglalkozás iskolai helyszínen

2009.10.15. Lauder Javne Alapítványi Iskola és Gimnázium – Budapest
Leonce és Léna beavató program – felkészítő foglalkozás iskolai helyszínen

2010.

2010.03.16. Kecskeméti Református Gimnázium – Kecskemét
Leonce és Léna beavató program – felkészítő foglalkozás iskolai helyszínen

2010.03.31. Kecskeméti Katona József Gimnázium – Kecskemét
Leonce és Léna beavató program – feldolgozó foglalkozás iskolai helyszínen

2010.04.01. Könyves Kálmán Gimnázium – Budapest
Leonce és Léna beavató program – felkészítő foglalkozás iskolai helyszínen

2010.04.15. Eötvös József Gimnázium – Budapest
Leonce és Léna beavató program – felkészítő foglalkozás iskolai helyszínen

2010.05.01. Kékvölgy Waldorf Alapítványi Iskola és Gimnázium – Pilisszentlászló
Leonce és Léna beavató program – feldolgozó foglalkozás iskolai helyszínen

2010. 10. 16. Balassi Bálint Gimnázium – Budapest
Platonov előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2010.11.15. Trafó beavató program- Budapest
Leonce és Léna beavató program – külső helyszínen

2010.11.18. Chernel István Gimnázium – Agárd
Platonov előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2010.11.19. ELTE Szlavisztika orosz tanszak – Budapest
Platonov előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2012.12.03. Bródy Imre Gimnázium
Platonov előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2011.

2011.01.26. Kecskeméti Református Gimnázium – Kecskemét
Platonov előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2011.02.06. Közgazdasági Politechnikum – Budapest
Leonce és Léna beavató program – felkészítő foglalkozás iskolai helyszínen

2011.02.09. Kecskeméti Református Gimnázium
Leonce és Léna előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2011.02.11. Balassi Bálint Gimnázium – Budapest
Leonce és Léna beavató program – felkészítő foglalkozás iskolai helyszínen

2011.02.25 Bródy Imre Gimnázium – Budapest
Leonce és Léna beavató program – felkészítő foglalkozás iskolai helyszínen

2011.03.08. Francia Iskola – Budapest
Leonce és Léna beavató program – felkészítő foglalkozás iskolai helyszínen

2011.04.11. AKG – Budapest
Leonce és Léna beavató program – felkészítő foglalkozás iskolai helyszínen

2011.04.12. ELTE németszak – Budapest
Leonce és Léna beavató program – feldolgozó foglalkozás egyetemi helyszínen

2011.07.22. – 08.05. Tudásgyár – Miskolc
Színházértő Műhely (workshop) a Borsod –Abaúj – Zemplén megyei középiskolások részére.

2011.10. 07. ELTE francia tanszak – Budapest
Übü király előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2011.11. 29. ELTE Szlavisztika orosz tanszak – Budapest
Platonov előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2011.12. 02. ELTE francia tanszak – Budapest
Lorenzaccio előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2012.

2012.03.09. Berzsenyi Dániel Gimnázium – Budapest
Übü király előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2012.03.23. Eötvös József Gimnázium – Budapest
Figaro házassága előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2012.03.31. Pannon Egyetem Színháztudományi tanszék – Veszprém
Figaro házassága előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2012.05.24. Francia Iskola és Gimnázium – Budapest
Übü király előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2012.09.22. Városmajori Gimnázium – Budapest
Übü király előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2012.09.29. Városmajori Gimnázium – Budapest
Übü király előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2012.10.26. Szent Mór Iskolaközpont – Pécs
Übü király előadás feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2012.11.11. Pannon Egyetem Színháztudományi tanszék – Veszprém
Übü király előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2012,11.16. Pannon Egyetem Színháztudományi tanszék – Veszprém
Don Carlos előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2013.

2013.02.23. Szerb Antal Gimnázium – Budapest
Übü király előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2013.02.25. Károli Gáspár Református Egyetem színháztudományi tanszék – Budapest
Don Carlos előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2013.02.26. Lauder Javne Alapítványi Iskola és Gimnázium
Egmont előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2013.04.03. Károli Gáspár Református Egyetem színháztudományi tanszék – Budapest
Übü király előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2013.04.26. Városmajori Gimnázium – Budapest
Übü király előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2013.09.27. ELTE németszak – Budapest
Egmont előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2013.10.04. Chernel István Gimnázium – Agárd
Don Carlos előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2014.

2014. 01.18. Károli Gáspár Református Egyetem színháztudományi tanszék – Budapest
Platonov előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2014.02.09. Berzeviczy Gergely Gimnázium – Budapest
Platonov előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2014.02.09. Radnóti Miklós Gyakorló Iskola és Gimnázium – Budapest
Platonov előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2014.02.09. Mérei Ferenc Szakollégium – Budapest
Platonov előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2014.02.10. Károli Gáspár Református Egyetem színháztudományi tanszék – Budapest
Platonov előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2014.02.26. Chernel István Gimnázium – Agárd
A szökés előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2014.02.28. Mérei Ferenc szakkollégium – Budapest
Übü király előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2014.03.09. ELTE szlavisztika szak – Budapest
Platonov előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

2014.03.10. ELTE szlavisztika szak – Budapest
Platonov előadás és feldolgozó beszélgetés színházi helyszínen

Carlos – ügy:

2012.

2012.10.16. Városmajori Gimnázium – Budapest
Carlos-ügy tantermi beavató program Balázs Zoltán drámapedagógiai módszerével

2012.10.25. Radnóti Miklós Gyakorló Iskola és Gimnázium – Budapest
Carlos-ügy tantermi beavató program Balázs Zoltán drámapedagógiai módszerével

2012.10.25. Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola – Budapest
Carlos-ügy tantermi beavató program Balázs Zoltán drámapedagógiai módszerével

2012.10.27. Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola – Budapest
Carlos-ügy tantermi beavató program Balázs Zoltán drámapedagógiai módszerével

2013.

2013.03.04. Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola – Budapest
I. Carlos-ügy tantermi beavató program Balázs Zoltán drámapedagógiai módszerével

2013.03.04. Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola – Budapest
II. Carlos-ügy tantermi beavató program Balázs Zoltán drámapedagógiai módszerével

2013.03.04. Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola – Budapest
III. Carlos-ügy tantermi beavató program Balázs Zoltán drámapedagógiai módszerével

2014.

2014.01.23. Zrínyi Ilona Gimnázium – Miskolc
Carlos-ügy tantermi beavató program Balázs Zoltán drámapedagógiai módszerével

2014.03.05. Balassi Bálint Gimnázium – Budapest
Carlos-ügy tantermi beavató program Balázs Zoltán drámapedagógiai módszerével

Kravcsenko-ügy:

2016.

2016.01.14. Mándy Iván Speciális Iskola - Budapest

2015.12.08. - Gandhi Gimnázium - Szilásvárad

2016.01.07. Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Iskola - Miskolc

2016.01.11. Ámbédkar Iskola (az Amnesty International Gyakorlóiskolája) - Alsózsolca

2016.04.13. Zrínyi Ilona Gimnázium - Miskolc

2016.04.18. Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola - Budapest

2016.04.07., 14., 28. Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola - Budapest

Maladype Műhely:

2009.

2009.11.01 – 12.12.
Übü nyílt próbák - Regisztrált jelentkezők és a készülő előadás művészei aktív részvétele az Übü király próbáin - műhelymunka a Maladype Bázison Balázs Zoltán rendező vezetésével (30 alkalom)

2012.

2012.04.02 – 05.14.
ELTE Germanisztika szakos hallgatói és a Maladype Színház művészei részvételével.
A Don Carlos próbaidőszakához kapcsolódó műhelymunka a Maladype Bázison (10 alkalom)
Balázs Zoltán rendező és Varga Péter egyetemi tanár vezetésével

2013.

2013.09.16 – 10.14.
ELTE Germanisztika szakos hallgatói és a Maladype Színház művészei részvételével.
Balázs Zoltán színésztréningje - műhelymunka a Maladype Bázison (5 alkalom)

2014.

2014.03.06. – 2014.06.15.
Károli Gáspár Református Egyetem Színháztudományi szakos hallgatói és a Maladype Színház művészei részvételével.
Kihelyezett órák – műhelymunka Balázs Zoltán vezetésével a Maladype Bázison (10 alkalom)